Sanguine Poison Frog (Epipedobates zaparo)

Sanguine Poison Frog (Epipedobates zaparo)

Sanguine Poison Frog (Epipedobates zaparo)